GIỚI THIỆU ITEM KHÁC


    Item khác: 
        - Item + 10 : Chỉ có Bang chủ mới có thể mua 
             . Tính năng: khi sử dụng Item này thì số thành viên trong bang sẽ tăng thêm 10 thành viên.
             . Đối tượng sử dụng: chỉ có Bang chủ mới có thể mua Item cộng 10 và mua bằng gold cá nhân của Bang chủ.


       - Item khóa bàn:
            . Tính năng: khi sử dụng Item khóa bán, thành viên khác sẽ không tham gia vào bàn chơi của bạn được.
            . Đối tượng sử dụng: chỉ có chủ bàn mới có thể sử dụng Item khóa bàn.

Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.