HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ITEM SHOP


    Item shop: Để sử dụng Item shop thành viên cần lưu ý các điểm sau: 

       - Thành viên chỉ có thể mua Item này khi đã tham gia vào bàn chơi
       - Trong bàn chơi thành viên có thể mua các loại Item shop cho mình hoặc để tặng các thành viên trong bàn.
       - Sau khi mua thì Item sẽ hiển thị bên cạnh Avatar của user mua hoặc bên cạnh Avatar của user được tặng
       - Item này sẽ biết mất khi hết thời gian quy định cho từng loại Item. 

Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.