HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ITEM KHÁC


   Item khác: 

      - Item +10 : Để sử dụng Item +10 thành viên cần lưu ý các điểm sau:

. Chỉ có Bang chủ mới có thể mua Item + 10 tại trang Bang hội và mua bằng gold cá nhân của bang chủ.

. Bất kỳ bang hội nào cũng có thể mua Item + 10

. Sau khi mua Item + 10 thành viên của Bang sẽ được cộng thêm 10 thành viên so với quy định.

. Số thành viên tại trang bang hội sẽ được hiển thị thêm (+10) để biết bang chủ đã mua thành công và thành viên sẽ được cộng thêm 10.

. Thời gian sử dụng vĩnh viễn


     - Item khóa bàn: Để sử dụng Item khóa bàn thành viên cần lưu ý các điểm sau:

. Thành viên có thể mua Item tại phòng chờ hoặc trong bàn chơi

.User phải là chủ bàn mới có thể sử dụng Item khóa bàn. Thành viên không phải là chủ bàn sẽ không thể sử dụng Item khóa bàn.

.Sau khi mua, Item khóa bàn sẽ hiển thị bên góc trái bàn chơi. Khi muốn sử dụng user vui lòng click chọn và click thêm lần nữa để bỏ chọn Item khóa bàn

.Khi sử dụng Item khóa bàn thì thành viên khác sẽ không tham gia vào bàn chơi của bạn được.

. Nếu Item khóa bàn mua tại phòng chờ hoặc trong bàn chơi thì có thể sử dụng ngay. Trường hợp user đã sử dụng khi qua bàn chơi khác phải click chọn tài sản để sử dụng lại Item.

. Nếu bạn đăng nhập lại trong thời gian Item còn thời gian sử dụng (trong vòng 24h kể từ lúc mua, thì khi tham gia vào bàn thành viên vui lòng chọn tài sản để sử dụng Item.

 

Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.