Cuộc thi - Giải đấu
19/06/2017 | Hà Linh | Bang Thiên Vương | 193 lượt xem | 0 thảo luận

Thiên Vương thưởng 250% điểm + 200% gold tích lũy trong tháng, tổng kết vào ngày cuối cùng 1_Thưởng 250% điểm tích lũy, không thưởng đối với thành viên auto, Áp dụng khi thành viên tich lũy được 1.000 điểm trong tháng, tích lũy 1.000 điểm kinh nghiệm thưởng 2.500.000 gold 2_Thưởng 200% gold tích lũy, Áp dụng khi thành viên tich lũy được 2.000.000 gold trong tháng ( tích lũy 3.000.000 thưởng 4.000.000 ) Hàng ngày thành viên được ứng gold = đúng với tích lũy trong tháng của mình, tối thiểu 1 lần ứng : 2.000.000 gold
BANG Thiên Vương
Hiển thị
MỚI NHẤT
Hiển thị
XEM NHIỀU NHẤT
Hiển thị
SÔI NỔI NHẤT
Hiển thị
Tên vật phẩm
Diễn giải vật phẩm
;
© 2012 Titan King Casino. All rights reserved.